Vědomostní test - Evropská unie

23. listopadu 2005
23 List

1/ Tři základní smlouvy daly na počátku 50. let 20. století podnět ke vzniku evropských struktur. Která ze smluv mezi ně nepatří?

a)   Pařížská
b)   Římská
c)   Amsterdamská

2/ Evropská společenství jsou vybudována na principu:

a)   supranacionality (nadstátnosti)
b)   svrchované rovnosti států

3/ Kterou smlouvou v roce 1992 bylo ES částečně transformováno v EU?

a)   z Nice
b)   z Maastrichtu
c)   z Lugana

4/ Evropská unie není z právního pohledu mezinárodní organizací, neboť nedisponuje:

a)   právní subjektivitou
b)   společenskou potřebností
c)   politickou poptávkou


5/
Právní systém Evropského společenství nepatří jako celek ani do práva mezinárodního, ani do vnitrostátního práva členských států. Z důvodu své vlastní svébytnosti je označován souslovím:

a)   Community law
b)   Equity
c)   jurisprudence


6/
Zakládající smlouvy Společenství vytvářejí právo:

a)   terciární
b)   sekundární
c)   primární

7/ Akty Společenství (Community acts) jsou definovány jako legislativní akty orgánů Společenství vydávaných na základě zřizovacích smluv. Jakým druhotným názvem bývají označovány?

a)   primární
b)   sekundární

8/ Základní koncepci vedení a řízení Společenství tvoří tandem Komise – Rada. Přiřaďte k těmto orgánům zájmy, které zastupují?


a)   Komise          I)    Společenství
b)   Rada            II)  členských států

9/ V druhé polovině roku 2005 je předsedající zemí EU:

a)   Itálie
b)   Rakousko
c)   Velká Británie

10/ Z kolika komor se skládá Evropský parlament sídlící ve Štrasburku?

a)   jedné
b)   dvou
c)   v určitém období tří

11/ Jaké množství zástupců politických stran volí voliči České republiky při volbách do Evropského parlamentu?

a)   22
b)   24
c)   26

12/ Poslanci Evropského parlamentu věnují jeden týden v měsíci voličům své mateřské země. Jakou barvu tento týden má ve svém pojmenování?

a)   žlutý (yellow)
b)   modrý (blue)
c)   červený (red)

13/ Které dílo jednoho z největších klasicistních skladatelů všech dob, Ludwiga van Beethovena, zaštiťuje po hudební stránce Evropské společenství?

a)   „devátá“
b)   Óda na radost
c)   „desátá“

14/ Který den je slaven jako den EU?

a)   11. 11.
b)   22. 11.
c)   9. 5.

15/ Jeden z níže uvedených států není součástí „Eurozóny“. Který?

a)   Velká Británie
b)   Španělsko
c)   Portugalsko

16/ Kolik žlutých hvězdiček v modrém poli obsahuje původní vlajka Evropského společenství?

a)   6
b)   10
c)   12

17/Dva státy tzv. „členské 25“ EU nepřijaly vnitrozemským referendem „Ústavu EU“. Které to byly?

a)   Francie a Holandsko
b)   Řecko a Malta
c)   Belgie a Lucembursko

18/ Zúčtovací jednotkou EU, vytvořenou košem podílů národních měn členských států, bylo:

a)   euro
b)   eurodolar
c)   ecu

19/ Občanství občanů Evropského společenství zavedla smlouva:

a)   Londýnská
b)   Maastrichtská
c)   Kodaňská

20/ V jakém dokumentu EU najdeme platné a účinné právní předpisy EU?

a)   úřední věstník
b)   sbírka mezinárodních smluv
c)   úřední listy

21/Ve kterém tzv. „kandidátském státě“ EU převládá islámské náboženství?

a)   Turecko
b)   Írán
c)   Irák

 

Správné odpověìdi:

1/c, 2/a, 3/b, 4/a, 5/a, 6/c, 7/b, 8/a-I, b-II, 9/c, 10/a, 11/b, 12/a, 13/b, 14/c, 15/a, 16/c, 17/a, 18/c, 19/b, 20/a, 21/a

 
Stupnice správných odpovědí:

0–7/ Váš euroskepticismus, týkající se samotných struktur EU, se promítl i do vašich znalostí.
8–14/ Měkké NE znamená býti na půli cesty. Příležitostí k poznání evropských reálií budete mít dostatek.
15–21/ Blahopřeji.Vaše vědomosti vás mohou vynést na přední pozice Evropské unie.