CEVRO pořádalo seminář ke zdravotní politice EU

23. listopadu 2005 - Jiří Kozák
23 List

zdravotní politika

V polovině října uspořádalo CEVRO druhý díl z cyklu besed s poslancem Evropského parlamentu za Evropskou lidovou stranu – Evropské demokraty Milanem Cabrnochem k tématu sociální a zdravotnické politiky. Beseda, jíž se tentokrát kromě Milana Cabrnocha účastnili ještě stínový ministr zdravotnictví za ODS Tomáš Julínek a Lucie Antošová z Institutu ekonomických studií se tentokrát konala v Kutné Hoře.

Jako první vystoupil Milan Cabrnoch se svým příspěvkem k roli Evropského parlamentu při řízení zdravotnické politiky. Upozornil na několik norem, které EP přijal v letech 2004–2005. Jedná se zejména o nařízení o léčivých přípravcích pro pediatrické léčení, novelu směrnice o některých aspektech pracovní doby, směrnici k ochraně před optickou radiací a službám na vnitřním trhu či zprávu k modernizaci zdravotnických systémů a mobilitě pacientů.

Milan Cabrnoch upozornil zejména na rozlišení mezi nemocniční a mimonemocniční péčí, které je důležité při určování sazeb či nutnosti autorizace domácí zdravotní pojišťovnou. V průběhu své přednášky se vyslovil pro fungování mezinárodní spolupráce, která je pro kvalitní zdravotnictví EU důležitá. Podle jeho názoru není žádný zdravotnický systém dokonalý, nelze tedy předpokládat, že by se ideální model podařil vytvořit v Evropské unii. Z toho důvodu je tedy nutné zachovat svébytnost národních systémů.

Druhá vystupující, Lenka Antošová, se věnovala tvorbě hrubého domácího produktu ve zdravotnickém sektoru. Jako první zmínila více než pětiprocentní příspěvek zdravotnictví HDP v zemi a vysoký podíl vysokoškolsky vzdělaných pracovníků, kteréžto prvky jsou ovšem brzděny nízkou efektivitou práce a přílišnou regulací zdravotnictví. Jako lék pro české zdravotnictví doporučila aplikaci principu nabídky a poptávky, které přispějí k většímu tlaku na kvalitu a efektivnost zdravotní péče, stejně jako je nutný konkurenční tlak okolních zdravotnických systémů.

Stínový ministr Tomáš Julínek na závěr představil možné reformy lékařské péče v České republice. Na začátek představil současný stav zdravotnictví v České republice, který je negativně ovlivněn zrychlujícím stárnutím populace, vysokým zadlužením a zároveň nemožností tento stav dále řešit prostřednictvím veřejných prostředků. K zabrzdění růstu zadluženosti zdravotnictví je dle T. Julínka nutné vytvoření jasných pravidel, posílení konkurenčního prvku a kontrolované zvýšení spoluúčasti občanů. Cílem jeho reformy má být možnost občanů vybírat si zdravotní péči, zefektivnění trhu zdravotnických služeb a zajištění dlouhodobé rovnováhy mezi příjmy a výdaji.

Posledním tématem besedy s Milanem Cabrnochem byla v polovině listopadu, po uzávěrce tohoto čísla, sociální politika Evropské unie, k níž, stejně jako k předcházejícím dvěma, byl vydán sborník, který shrnuje příspěvky všech přednášejících.