Vědomostní test: Poslanecká sněmovna

03. března 2005 - René Šifta
03 Bře

1. Z níže uvedených druhů státní moci vykonává Parlament moc:
a) výkonnou
b) soudní
c) zákonodárnou

2. Volby do Poslanecké sněmovny se konají podle zásad:
a) poměrného zastoupení
b) většinového systému
c) moderního systému

3. Pasivní volební právo do PS ČR je dáno každému, kdo je občanem ČR, má právo volit a dosáhl věku:
a) 15
b) 21
c) 40

4. Aktivní volební právo do PS ČR je dáno každému, kdo je občanem ČR a dosáhl věku:
a) 18
b) 30
c) 40

5. Ve kterém okamžiku vzniká mandát poslance ČR?
a) zvolením
b) ohlášením
c) složením slibu

6. Existuje v Parlamentu České republiky compatibilita (slučitelnost) mandátů jak do Poslanecké sněmovny tak do Senátu?
a) ano
b) jen v období 3 měsíců před volbami
c) ne

7. Ve které z následujících možností nezaniká mandát poslance ČR?
a) ztráta volitelnosti
b) útěkem z poslanecké kanceláře
c) odepřením slibu nebo složením slibu s výhradou

8. Poslanec vykonává svůj mandát osobně, v souladu se svým slibem a není vázán žádnými příkazy své mateřské strany ani nikoho jiného. Jak se tento mandát označuje?
a) volný
b) vázaný
c) střídavý

9. V době rozpuštění Poslanecké sněmovny přísluší přijímat Senátu, ve věci která nesnese odkladu a vyžadovala by přijetí zákona, právní předpis:
a) zákonné zmocnění
b) zákonnou výjimku
c) zákonné opatření

10. Společnou schůzi Poslanecké sněmovny a Senátu svolává za účelem společné volby prezidenta:
a) předseda PS
b) předseda vlády
c) prezident

11. Poslanecká sněmovna, coby první komora parlamentu, je schopna se usnášet za přítomnosti alespoň:
a) dvou třetin svých členů
b) jedné třetiny svých členů
c) jedné poloviny

12. Zákony, které přijímá Poslanecká sněmovna, jsou právní předpisy:
a) terciární
b) sekundární
c) primární

13. Návrhy zákonů přijímá Poslanecká sněmovna. Který subjekt není oprávněn takový návrh podat:
a)  rada základního územního samosprávného celku
b) Senát
c) skupina poslanců
d) vláda
e) poslanec
f) zastupitelstvo vyššího územně samosprávného celku

14. Jaké je pořadí podpisů pod přijatými zákony ve Sbírce zákonů:
a) předseda vlády, prezident, předseda Poslanecké sněmovny
b) prezident republiky, předseda vlády, předseda Poslanecké sněmovny
c) předseda Poslanecké sněmovny, prezident, předseda vlády

15. Předseda a místopředseda PS se stává automaticky při převzetí své funkce předsedou a místopředsedou organizačního výboru Poslanecké sněmovny. Jak se tento institut nazývá?
a) imunita
b) sekvestrace
c) virilita

16. Poslanci se mohou sdružovat v poslaneckých klubech, a to podle příslušnosti k politickým stranám a hnutím. Kolik poslanců je třeba k ustavení poslaneckého klubu?
a) 20
b) 10
c) 15

17. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě projedná Poslanecká sněmovna jen tehdy, je-li podán písemně nejméně:
a) 50 poslanci
b) 10 poslanci
c) 101 poslanci

18. Kolik čtení může být při jednání o návrzích zákonů v PS?
a) 3
b) 1 literární a 2 zákonné
c) 3 večery pod lampou

19. Návrh zákona o státním rozpočtu a státním závěrečném účtu podává Poslanecké sněmovně:
a) příslušný ministr
b) vláda
c) Legislativní rada vlády

20. Zasedání Poslanecké sněmovny je:
a) nestálé
b) občasné
c) stálé

Správné odpovědi:
1 c, 2 a, 3 b, 4 a, 5 a, 6 c, 7 b, 8 a, 9 c, 10 a, 11 b, 12 c, 13 a, 14 c, 15 c, 16 b, 17 a, 18 a, 19 b, 20 c.

Stupnice správných odpovědí:
1–7: Nejste na svém místě, pravděpodobně jste si spletl obor vaší činnosti.
8–14: Přátelé, ruku na srdce, chtělo by to přidat. Konkurence nikdy nespí.
15–20: Vy jste ten pravý, kterého tento obor potřebuje. Na nic nečekejte a utíkejte se přihlásit do kanceláře Poslanecké sněmovny. Budete přijati bez výběrového řízení, stačí předložit jen Vědomostní test CEVRO.