Vědomostní test

30. března 2008 - redakce
30 Bře

1/ Jak vysoká je od nového roku daň z příjmu fyzických osob?
a)             13 %
b)             15 %
c)             19 %

2/ Kolik nově činí minimální základ daně?
a)             zůstává ve stejné výši 120 800,- Kč
b)             je snížen na polovinu a od roku 2009 bude zrušen
c)             je zrušen

3/ Co to znamená tzv. superhrubá mzda?
a)             hrubá mzda zvýšená o bonusy
b)             hrubá mzda zvýšená o předpokládanou inflaci
c)             hrubá mzda zvýšená o sociální a zdravotní pojištění

4/ Při jakých dohodách se bude nadále počítat z hrubé mzdy?
a)             dohoda o pracovní činnosti
b)             dohoda o provedení práce
c)             smlouva o dílo

5/ Ve kterém roce začne platit DPPO ve výši 19  %?
a)             2008
b)             2009
c)             2010

6/ Kdo bude moci rozhodovat o odpuštění daně z nemovitosti?
a)             obec
b)             kraj
c)             ministerstvo financí

7/ Jak mění reforma přídavek na dítě?
a)             místo 4 násobku životního minima je kritériem pro přidělení 2,4násobek životního minima, ale zůstává základní, snížená a zvýšená výměra
b)            místo 4násobku životního minima je kritériem pro přidělení 2,4násobek a stanovuje jednu pevnou výši
c)             zůstává limit 4násobku životního minima a stanovuje se pevná výše

8/ V kolika výších se bude vyplácet rodičovský příspěvek?
a)             pouze jedné (základní) v délce tří let
b)             ve dvou (základní a zrychlená) – v délce dvou a tří let
c)             ve třech (zrychlená, základní a pomalá) – v délce dvou, tří a čtyř let

9/ Bude nadále valorizováno porodné?
a)             ano
b)             ne

10/ Kterou dávku ruší reforma veřejných financí?
a)             dávka v nezaměstnanosti
b)             dávka pěstounské péče
c)             příspěvek na školní pomůcky

11/ Který zdravotnický úkon není zpoplatněn?
a)             klinické vyšetření
b)             preventivní prohlídka
c)             návštěva doma poskytnutá praktickým lékařem

12/ Jakým způsobem se bude vyvíjet společné zdanění manželů?
a)             bude zrušeno a nahrazeno vyššími slevami na dani
b)             daňová výhoda zůstane nezměněna
c)             společné zdanění manželů již nebude platit v případě, že jeden z manželů neměl příjmy

13/ Mění reforma ustanovení o registračních pokladnách?
a)             ne, zůstanou zachovány
b)             ano, od roku 2008 bude povinnost používání omezena pouze na podniky o více jak 10 zaměstnancích
c)             ano, budou zrušeny

14/ V jaké výši bude stanoven maximální vyměřovací základ pro pojistné?
a)             36násobek průměrné měsíční mzdy
b)             48násobek průměrné měsíční mzdy
c)             60násobek průměrné měsíční mzdy

15/ Které ustanovení není obsahem novely živnostenského zákona?
a)             zrušení oznamovací povinnosti při změnách
b)             zrušení územní působnosti živnostenských úřadů
c)             zrušení povinností provozovatelů průmyslových živností zapisovat se do obchodního rejstříku

16/ Ve kterém městě by měl stát justiční areál?
a)             Plzeň
b)             České Budějovice
c)             Brno

17/ Který záměr není součástí připravované reformy justice?
a)             vytvoření soudních minitýmů
b)            přenesení některých pravomocí ze soudů na soudní exekutory
c)             významné navyšování počtu soudců

18/ Kolik činí maximální výše regulačních poplatků ve zdravotnictví?
a)             3 000,- Kč
b)             5 000,- Kč
c)             10 000,- Kč

19/ Jak se jmenuje projekt ministerstva vnitra pro zkvalitnění policejních služeben?
a)             Kvalita a rychlost
b)             P1000
c)             P100

20/ Do kterého roku jsou zmrazeny platy ústavním činitelům?
a)             2009
b)             2010
c)             2011


Správné odpovědi:
1/b, 2/c, 3/c, 4/b, 5/c, 6/a, 7/b, 8/c, 9/b, 10/c, 11/b, 12/a, 13/c, 14/b, 15/c, 16/c, 17/c, 18/b, 19/b, 20/a


Hodnocení:
0–7/ Měli byste zabrousit na stránky www.zmenyprobudoucnost.cz a nastudovat si nejdůležitější změny.
8–14/ Znáte základní parametry přinášených změn.
15–20/ Vládní reformy máte v malíčku.