Narovnání vztahu mezi církví a státem na půdě CI

30. března 2008 - Jana Bočáňová
30 Bře

Na půdě vysoké školy CEVRO Institut se konala ve čtvrtek 31. ledna 2008 konference na téma  Narovnání vztahu mezi církví a státem: aktuální reflexe, která byla spojena s veřejnou prezentací věcného záměru zákona o nápravě některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody a o narovnání vztahu mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi.
   Konferenci pořádala vysoká škola CEVRO Institut ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Konrad Adenauer Stiftung.
   Věcný záměr zmíněného zákona o narovnání vztahu státu s církvemi byl schválen vládou České republiky dne 23. ledna 2008.

Vystoupení odborníků i politiků
V úvodu konference vystoupil prorektor vysoké škloly CEVRO Institut JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., který připomněl jeden z podstatných znaků západoevropské civilizace, spočívající právě v dynamice vztahů mezi státem a církví.  V akademickém bloku dále vystoupila JUDr. Jindřiška Syllová, CSc., ředitelka Parlamentního isntitutu a odborná asistentka na katedře ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, která se zabývala zejména ústavněprávními aspekty vztahu mezi státem a církví, tak jak vyplývají zejména z ustanovení čl. 16 Listiny základních práv a svobod. V následujícím vystoupení Doc. JUDr. Ignác Hrdina, DrSc. provedl excelentní hi­sto­ric­ko­-práv­ní rozbor povahy církevního majetku.
   Další blok vystoupení byl tvořen příspěvky aktérů dohody mezi státem a církvemi, působícími na území České republiky. V úvodu představil hlavní teze věcného záměru zákona Ing. Jaromír Talíř, náměstek ministra kultury ČR. Následně pak Ing. Eduard Janota, náměstek ministra financí ČR, vysvětlil hlavní rozpočtové aspekty navrhovaného řešení a zdůraznil, že zejména pro stát je navrhovaný způsob finanční satisfakce nejvýhodnější. Následovalo vystoupení olomouckého arcibiskupa a předsedy České biskupské konference Mons. Jana Graubnera, který zdůraznil zejména citlivé rozdíly mezi formou naturálního vyrovnání, které preferovaly řeholní řády a finanční satisfakce preferované katolickými diecézemi. Předseda Rady církve bratrské a předseda Ekumenické rady církví ThDr. Pavel Černý pak vyzdvihl zvláště skutečnost nalezení shody mezi všemi zainteresovanými církvemi a připomenul, že finanční prostředky získané ve formě finančního narovnání budou nadále v plné míře směřovány do oblasti sociální a charitativní, ve které již dnes jsou církve velmi aktivní.


Na konferenci vystoupil mj. ministr zemědělství za ODS Petr Gandalovič
Na konferenci vystoupil mj. ministr zemědělství za ODS Petr Gandalovič