Duchovní otec polského antikomunismu

26. listopadu 2007 - Pavel Hamza
26 List

Leszek Kolakowski23. října oslaví 80 let světově uznávaný polský filozof Leszek Kolakowski. Nejprve byl zaníceným představitelem marxismu, později se pokoušel o jeho revizi a nakonec se stal jedním z jeho nejdůslednějších kritiků a oponentů, který ideově inspiroval polskou opozici.

Vůdce polského revizionismu
Leszek Kolakowski se narodil 23. 10. 1927 v Radomi. Ve 20 letech vstoupil do Polské dělnické strany a po vysokoškolských studiích filozofie začal tento obor učit na Varšavské univerzitě; stal se čelným představitelem marxismu. V polovině 50. let se jeho názory začaly lišit od oficiálního dogma. Později na sebe vzpomínal jako na revizionistu, věřícího, že marxismus může být reformován bez zřeknutí se fundamentálních základů. Manifest Co je socialismus? z května 1956, odmítající totalitní společnost, byl filozofovou zlidovělou reakcí na kymácení sovětského kolosu a polský pokus o reformu režimu. Esej Tendence, perspektivy a úkoly z února 1957 už byla útokem na samou podstatu komunistického systému a přinesla mu nálepku „hlavní ideolog polského revizionismu a škůdce socialismu.“

Slunce varšavské univerzity
Přes všechnu kritiku se Kolakowski stal v roce 1959 vedoucím katedry dějin filozofie Varšavské univerzity a dalších sedm let bylo Kolakowského zlatým věkem. Vedoucí evropsky uznávané katedry, oblíbený pedagog, skvělý přednášející, vážený ve škole i mimo ni, „slunce, kolem kterého se točil celý svět tehdejší univerzitní filozofie.“
   Známý profesor se v roce 1965 výrazně angažoval na obranu disidentů J. Kuroně a K. Modzielewského, stíhaných za otevřený dopis polským komunistům, kritizující komunistické Polsko. To už mu strana a vláda neprominuly, v roce1966 byl vyloučen z PSDS a zbaven vedení katedry. Nesměl ani publikovat či přednášet. A když podpořil studentské protisocialistické povstání, vyhodili ho v březnu 1968 z univerzity. Ještě v tomto roce emigroval do Francie.

Velvyslanec opozičního KORu
V letech 1970 až 1991 přednášel Kolakowski filozofii v anglickém Oxfordu, kde žije dodnes. V roce 1971 sepsal esej Teze o naději a beznaději, strategický ideový základ polské protikomunistické opozice. Inspiroval tak vznik Komitetu Obrony Robotników, založeného v září 1976. Připisuje se mu i myšlenka vytvoření svobodných polských odborů. Filozof zastupoval KOR v zahraničí, získával podporu polské opozici a udržoval kontakty exilu s domovinou.
   Kromě jiné bohaté publikační činnosti vydal Kolakowski mezi lety 1976 a 1978 své životní dílo: Hlavní směry marxismu – Vznik, Rozmach a Zánik.
   Do Polska se Kolakowski poprvé vrátil až v prosinci 1988. Ve vlasti se pustil mj. do popularizace filozofie. V roce 1996 pro Polskou televizi natočil 30 krátkých úvah věnovaných důležitým otázkám filozofie a kultury (mj. o svobodě, Bohu, svědomí, toleranci, kolektivní odpovědnosti, ale také o moci, násilí, přepychu, smíchu, trestu smrti, rekordech či o terorismu). Česky jsou známy jako Malé úvahy o velkých věcech. Podobný popularizační pořad natočil v roce 2004 pod názvem Na co se nás ptají velcí filozofové?
  
V roce 2003 získal asi největší mezinárodní ocenění, když se stal prvním laureátem ceny Johna W. Klugeho, kterou uděluje knihovna Kongresu USA. Ovšem už v roce 1997 ho polská Gazeta Wyborcza prohlásila za „krále Střední Evropy“!

Kolakowski a Česko
V 50. letech se dostávaly z Polska do Československa tiskoviny ohromující svou svobodomyslností. Šlo hlavně o brožury varšavského Klubu Krzywego kola (členem byl i L Kolakowski), časopisy Nowa Kultura, Po Prostu, Zeszyty teoretyczno-polityczne a další. Časopisy a články polských revizionistů kolovaly samizdatem a inspirovaly české intelektuální prostředí.
   Sám Kolakowski vzpomíná, jak jeho popularita za hranicemi Polska rostla a jak se mladí Češi, Slováci či Maďaři učili polsky, aby ho mohli číst. Velkou inspiraci Kolakowskim přiznal například P. Pithart.
   Po roce 1989 je Kolakowski překládán do češtiny, vyšly jeho Malé úvahy o velkých věcech či Metafyzický horor. Česko navštívil Kolakowski v roce 1998 jako host Fóra 2000.

Leszek Kolakowski (* 1927)
• polský filosof, kritik marxismu
• laureát ceny Johna W. Klugeho kongresu USA (2003)
• hlavní dílo: Hlavní proudy marxismu – Vznik, Rozmach a Zánik