Říjen

09. listopadu 2007 - Petr Sokol
09 List

Europoslanecký klub ODS o energetice
Europoslanci zvolení za ODS na plenárním jednání EP hlasovali 25. října proti „Zprávě o pracovním plánu pro obnovitelné zdroje energie v Evropě“ zpravodajky Britty Thomsen. Zpráva vyzývá Komisi k předložení legislativního rámce pro obnovitelnou energii do konce roku 2007 a žádá o doplnění rámce o nové ambiciózní právní předpisy zahrnující zvýšení podílu obnovitelné energie v odvětví vytápění a chlazení.
   Podle názoru poslanců za ODS zpráva povede k výraznému růstu cen energií, k dalšímu růstu byrokracie na úrovni EU i jednotlivých zemí, k pozdějšímu obrovskému plýtvání finančními zdroji, aniž by došlo k vyřešení hlavních problémů EU v energetice.
   Východiskem pro zpracování zprávy jsou hororové scénáře dalšího vývoje naší planety. S těmito hypotézami se operuje jako s nezpochybnitelnými fakty. Přestože dlouhodobá statistická data nepotvrzují žádoucí oddělení růstu dopravy od růstu HDP (decoupling), zpráva se o tuto hypotézu výslovně opírá.Zpráva jednostranně preferuje obnovitelné zdroje, vzbuzuje nereálná očekávání v energetické oblasti, podceňuje význam jaderné energetiky, nedostatečně zohledňuje diverzitu místních podmínek pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů v jednotlivých členských zemích a opomíjí možnosti spolupráce EU-USA v dané oblasti.Poslanci ODS si uvědomují hloubku a vážnost energetických problémů, zejména enormní závislost států EU na dovozu energetických surovin i dopady energetiky na klimatické poměry. Řešením však není jednostranná a ekonomicky neodůvodněná preference obnovitelných zdrojů.

Organizační změny v Hlavní kanceláři ODS
Ke dni 1. říjnu došlo v Hlavní kanceláři ODS k prvním organizačním změnám v souvislosti s naplňováním první etapy nové koncepce fungování HK. Tuto koncepci představil při svém nástupu do funkce v srpnu nový hlavní manažer ODS Jan Kočí. Její těžiště spočívá jednak ve změně vnímání hlavní kanceláře jako servisní organizace pro členy strany, a jednak v organizačních a personálních změnách.
   Podstatou změn je zploštění organizační struktury HK a ustavení specializovaných sekcí, a v návaznosti na to jmenovaní nových osob do vedoucích funkcí. V souvislosti s těmito změnami byli dnešním dnem jmenováni do svých funkcí Milan Bouška jako šéf Mediální sekce Hlavní kanceláře ODS a Ladislav Svatoš jako šéf Provozní sekce Hlavní kanceláře ODS.
   Nový mluvčí strany Milan Bouška přichází z novinářských kruhů. Je absolventem Divadelní fakulty AMU Praha, do roku 1989 prošel několika pražskými i mimopražskými divadly. V listopadu 1989 spoluzaložil OF v tehdejším Československém rozhlase a stal se jedním z prvních redaktorů revolučního vysílání OF, stál také u zrodu a byl redaktorem Radiofóra. Před rozdělením republiky spolu s dalšími přešel do Českého rozhlasu a podílel se na vzniku Radiožurnálu. V roce 1991 absolvoval stáž v mnichovské centrále Rádia Svobodná Evropa, kde mu následně bylo nabídnuto místo redaktora. V RFE působil i po přechodu české redakce z Mnichova do Prahy až do roku 2002, kdy po vítězství ve výběrovém řízení přešel do ČT jako šéfredaktor aktuální publicistiky. Po odvolání ředitele J. Balvína a následných personálních změnách, byl z funkce odvolán a z ČT odešel. Po krátkém působení ve funkci tajemníka ředitele Správy Pražského Hradu se vrátil k novinářské práci a působil jako komentátor a parlamentní zpravodaj pro ČRo 6.
   Nový vedoucí Provozní sekce HK ODS Ladislav Svatoš dosud působil jako oblastní manažer ODS na Litoměřicku v Ústeckém kraji.

Zasedání Výkonné rady ODS
Další jednání Výkonné rady ODS se uskutečnilo 20. října v Plzni. Výkonná rada požádala Grémium, aby do příštího zasedání VR navrhlo usnesení ohledně Reformní smlouvy Evropské unie se zohledněním vnitropolitického i zahraničněpolitického kontextu a výsledků jednání, které VR po diskuzi předloží Kongresu ODS.
   Výkonná rada považuje za žádoucí předložit v průběhu ratifikace Reformní smlouvu EU k posouzení Ústavnímu soudu, zejména z hlediska možných právních dopadů tzv. Charty základních práv a svobod do českého právního řádu. Od toho se bude podle předsedy vlády a šéfa ODS Mirka Topolánka odvíjet i debata o formě, jakou bude Česko dokument schvalovat. Zatím podle něj není rozhodnuto, zda to bude referendum, nebo hlasování v Poslanecké sněmovně a Senátu.
   Rada také očekává využití všech mechanismů koaliční spolupráce, včetně společného jednání klubů (K 100) k zajištění jednotného a koordinovaného postupu při schvalování státního rozpočtu a zákonů o rozpočtovém určení daní pro kraje, obce a města.