O daních v Budapešti

09. října 2007 - Jiří Kozák
09 Řij

Problematika daní a jejich vlivu na fungování ekonomiky zůstává aktuální nejen v České republice. Vzhledem k obdobným podmínkám se srovnávání zemí středoevropského regionu ukazuje stále jako aktuální. CEVRO akademie se proto spolupodílela na konferenci s názvem „Daně a daňové systémy“, která se 13. září konala v Budapešti. Hlavním organizátorem byl maďarský institut Századvég a dalšími partnery se pak staly slovenská Spoločnosť Farkase Kempelena a německá nadace Kon­rad­-Ade­nau­er­-Stif­tung. Projekt získal finanční podporu z programu „Europe for Citizens 2007–2013“.
   Konference se skládala ze tří bloků. V dopolední části vystoupili zástupci Maďarska – jednalo se například o bývalého ministra financí pana Csabu László nebo o bývalého guvernéra Maďarské centrální banky Pétera Akosiho Boda. Zabývali se nutností reformy maďarského daňového systému. Vazbu mezi zdaňováním a bankovním sektorem rozebíral zástupce generálního ředitele OTP Bank pan Lásló Urban. Zajímavá byla rovněž prezentace pracovních závěrů studie centrální banky, která se zaměřuje na identifikaci daňových úniků a jejich kvantifikaci. Starosta města Mezökövesd a poslanec Parlamentu pan András Tállai zmínil situaci daňových příjmů municipalit, kterou je v při reformách nutno vzít v úvahu.
   Odpolední blok se týkal mezinárodních aspektů zdanění a zkušeností dalších států. S ohledem na fakt, že maďarští zástupci ve svých prezentacích často zmiňovali srovnání se Slovenskem, byl související příspěvek netrpělivě očekáván. Vystoupení Zoltána Bary z Kempelen Farkas Association (KFA) obsahovalo nejen rozbor postupu při přípravách slovenské reformy, ale zejména zkušenosti s její implementací a osud reformních opatření po změně vlády. CEVRO obdrželo anglicky psanou publikaci o slovenské reformě, která bude k dispozici v knihovně vysoké školy. Zástupkyně CEVRO Jaroslava Kypetová se věnovala aktuálnímu projektu jednotného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB), který se projednává na úrovni pracovní skupiny Evropské komise. Prezentaci je možno získat na našich webových stránkách. O německých zkušenostech s fungováním daňového systému se na závěr zmínil pan Hans Kaiser, současný ředitel maďarské pobočky Kon­rad­-Ade­nau­er­-Stif­tung, který dříve zastával významnou pozici v ­zem­ské exekutivě. Připomněl rovněž původně připravovanou, leč špatně marketingově zpracovanou daňovou reformu, prosazovanou Angelou Merkelovou.
   V části věnované otázkám se hovořilo o českých reformách. Účastníci konference o nich už měli řadu informací, i když některé poněkud ­zkre­slené.

Jaroslava Kypetová při vystoupení v Budapešti
Jaroslava Kypetová při vystoupení v Budapešti