Demokratický kapitalizmus Michaela Novaka

08. října 2007 - Lukáš Krivošík
08 Řij

Michael NovakMichael Novak (1933) je bezpochyby jedným z najvplyvnejších žijúcich Slovákov na svete. Priatelil sa s bývalým pápežom, radil americkým prezidentom, Margaret Thatcherová ho citovala v knihe Umenie vládnuť a jeho knihy pomáhali meniť tvár sveta smerom k slobode, zodpovednosti a prosperite.
Je ťažké opísať na takom malom priestore bohatstvo jeho myslenia a celú akademickú i profesionálnu dráhu, vrátane skoro troch desiatok kníh.
   Skutočnosť, že Novak stál na začiatku svojej kariéry vľavo, podporuje Bushovu vojnu v Iraku a pracuje pre American Enterprise Institute, ho často zaraďuje k neokonzervatívcom. Ale ak sa na jeho filozofiu pozrieme bližšie, najmä na jeho výklad vzťahov medzi katolicizmom, trhovou ekonomikou a demokratickými inštitúciami, tak sa skôr ponúka označenie „old whig“. Novak je súčasťou katolíckej liberálnej tradície, do ktorej možno zaradiť napríklad lorda Actona, Antonia Rosimini-Serbatiho, Alexisa de Tocquevilla, Friedricha Augusta von Hayeka a áno, aj Sv. Tomáša Akvinského.

Svoboda jako morálná voľba
Ústrednou myšlienkou týchto učencov bolo chápanie slobody ako morálnej voľby. Nie ako bezbrehej voľnosti k nezodpovednému správaniu. Na rozdiel od tradičného európskeho ponímania, v ktorom existuje silné napätie medzi poriadkom a slobodou, v myslení Michaela Novaka a ostatných katolíckych whigov dochádza k zmiereniu a premosteniu týchto prvkov. Správne chápaný poriadok, či už morálny alebo spoločenský, je predpokladom udržania slobody. Nie jej nepriateľom.
   Z toho vyplýva aj záujem Michaela Novaka o spoločenské inštitúcie, tradície, zvyky a tvorivé schopnosti podnikateľa. Boh stvoril človeka na svoj obraz. To neznamená, že človek je rovný Stvoriteľovi, rovnako ako ľudský obraz v zrkadle nemá vlastnosti živého človeka. Nie sme stvoriteľmi, sme však „tvorcami“, poverenými pretvárať svet okolo nás pre naše dobro. A práve v tejto tvorivej úlohe spočíva rola podnikateľa. Takéto odvodenie morálnej hodnoty podnikavosti od kreativity danej Stvoriteľom, je blízke aj sociálnym encyklikám Jána Pavla II. Štáty, ktoré znemožňujú slobodné podnikanie, teda nielen torpédujú vlastnú šancu na prosperitu, ale zároveň narúšajú obraz Stvoriteľa, ktorý je ukrytý v každom človeku.
   Skutočným zdrojom blahobytu národov podľa Novaka nie sú prírodné zdroje, či koloniálne územia v zámorí, ale ľudský kapitál – bohatstvo, ktoré obyvatelia tej ktorej krajiny nosia vo svojej mysli. Katolícky filozof však hovorí aj o tradíciách a kultúrnych zvykoch, ktoré môžu u rôznych etník viesť k ekonomickému úspechu alebo veľmi priemerným výsledkom. Neformálne pravidlá by sa teda nemali podceňovať.

Svoboda podnikanie
Čo sa týka formálnych pravidiel, Michael Novak sa často opiera o pojem „demokratický kapitalizmus“. Tento termín však znamená viac ako len spojenie trhovej ekonomiky s liberálnou demokraciou. Chápe ho ako systém, kde existuje vertikálna sociálna mobilita. Inými slovami, chudobní majú mať možnosť stúpať po spoločenskom rebríčku. Novak v tomto zmysle hovorí o vlastných starých rodičoch, ktorí do Pennsylvánie prišli pred sto rokmi z východného Slovenska. Začínali v chudobných pomeroch a živili sa ako robotníci, baníci alebo drobní remeselníci. V priebehu dvoch troch generácií im však americký hospodársky systém umožnil vyšvihnúť sa do strednej, prípadne vyššej triedy.
   Demokratický kapitalizmus je tak o dostupnosti úverov a absencii byrokratických prekážok, aby si firmu mohol bez väčších problémov zaregistrovať ktokoľvek, kto má nápad a podnikateľské schopnosti. Je tiež o fungujúcom kapitálovom trhu. Je napríklad neuveriteľné, ako akciová spoločnosť demokratizovala vlastníctvo veľkých firiem. Alebo ako informatizácia a globalizácia zrelativizovali vzťahy medzi veľkými a malými účastníkmi trhu. Mnohé nástroje, ktoré boli pred pár rokmi k dispozícií len veľkým etablovaným firmám, môžu dnes využiť aj malé spoločnosti. Malý inovatívny podnik môže premôcť zabehnutého dinosaura. Tých príkladov by sa našlo viac. Jednoducho povedané, demokratický kapitalizmus by nemal brániť tomu, aby sa z proletárov stávali vlastníci.

Michael Novak (*1933)
• představitel amerického neokonzervatismu
• výzkumný pracovník American Enterprise Institute
• díla: Duch demokratického kapitalismu, Filosofie svobody