Princip subsidiarity v EU: účinný lék nebo papírový tygr?

01. dubna 2007 - Lukáš Kollert
01 Dub

Dne 12. března uspořádal senátní Výbor pro záležitosti EU ve spolupráci se Spolkem českých právníků Všehrd, CEVRO Institutem a Konrad Adenauer Stiftung konferenci věnovanou v Evropské unii tak často vzývanému principu subsidiarity.
   První část konference proběhla na půdě Senátu. Po úvodním slovu senátora Luďka Sefziga vystoupil docent Právnické fakulty UK Harald Christian Scheu, který objasnil význam slova subsidiarita a jeho etymologii. Na otázku, kdo má kontrolovat dodržování této „decentralizační zásady“, zabraňující nekontrolovanému přesunu kompetencí na vyšší úroveň, posléze jednoznačně odpověděl poslanec německého Spolkového sněmu Thomas Silberhorn. Vzhledem k politické povaze subsidiarity je přirozené, že se má jednat o národní parlamenty. Děkan Právnické fakulty UK profesor Aleš Gerloch následně přednesl výklad o možnosti uplatnění principu subsidiarity při výkonu veřejné moci a vyjádřil určitou skepsi při zamyšlení se nad jeho uplatňováním v politice EU. Dalším významným hostem byl profesor university v Curychu Jan Kruliš – Randa. Pod kritické světlo postavil zakomponování principů subsidiarity do evropského práva a z tohoto úhlu pohledu vyložil základní námitky k evropské ústavě. Na závěr dopoledního ­pro­gramu vystoupila Dr. Lenka Pítrová z Parlamentního institutu a vylíčila zkušenosti českého parlamentu s aplikací principu subsidiarity ve vztahu k evropským institucím.
   Druhou částí konference bylo akademické sympozium na právnické fakultě, jehož se zúčastnili mj. prorektor CEVRO Institutu Petr Kolář a poradce senátního VEU Jiří Georgiev.
   Za hlavní témata konference bychom mohli označit jak vymezení pojmu subsidiarity jakožto podpory, kterou má „vyšší“ jednotka rozhodování poskytovat jednotce „nižší“, tak i aktuální zamyšlení nad možnostmi aplikace principu subsidiarity v rozhodovacím procesu. V kontextu vymezení vztahu mezi EU a členskými státy přitom existuje z pohledu přednášejících řada „bílých míst“, kde je zapotřebí kontrolu dodržování subsidiarity posílit tak, aby se z tohoto nástroje nestal – řečeno slovy jednoho z přednášejících – pouhý papírový tygr.