Vědomostní test

21. prosince 2006 - redakce
21 Pro

Komunální politika

1/ Kolik členů minimálně musí mít zastupitelstvo obce?
a)             5
b)             7
c)             9

2/ Jaký volební systém je používán pro volby do zastupitelstev měst a obcí?
a)             poměrný s využitím d’Hondtova volebního dělitele
b)             poměrný s využitím Saint-Laguëho volebního dělitele
c)             poměrný s využitím Imperialliho volební kvóty

3/ Kolik obcí má v současnosti status obce s pověřenou působností?
a)             155
b)             205
c)             255

4/ Kolik je v současnosti v České republice statutárních měst?
a)             23
b)             25
c)             27

5/ Který výbor patří mezi obligatorně zřizované orgány obce?
a)             sociální
b)             kontrolní
c)             rozpočtový

 6/ Co je podmínkou existence obecního úřadu?
a)             alespoň 5 tisíc obyvatel v obci
b)             existence 2 odborů
c)             podmínka není stanovena

7/ Kolik obyvatel je třeba, aby se obec stala městem
a)             3 000
b)             5 000
c)             10 000

8/ Může ve volbách do zastupitelstva volit a být volen cizí státní příslušník s pobytem na území obce?
a)             ano
b)             ne

9/ Jaké množství obyvatel musí podepsat žádost, aby se věc stala předmětem jednání zastupitelstva či rady?
a)             0,5 %
b)             1 %
c)             3 %

10/ V jakém případě může Ministerstvo vnitra rozpustit zastupitelstvo?
a)             zastupitelstvo opakovaně obecně závaznými vyhláškami porušuje zákon
b)            požaduje-li to na základě petice více jak 50% obyvatel obce
c)             nesejde-li se po dobu delší než 6 měsíců

11/ Kdo vykonává pravomoci zastupitelstva obce v případě jeho rozpuštění?
a)             ředitel krajského úřadu
b)            vedoucí pověřeného odboru
c)             tzv. správce obce

12/ Jaký je minimální počet členů zastupitelstva pro zřízení rady obce?
a)             11
b)             15
c)             25

13/ Jaké právní normy vydává rada obce?
a)             vyhlášky
b)             nařízení
c)             směrnice

14/ Může starosta ze své vlastní vůle pozastavit rozhodnutí rady obce?
a)             ano
b)             ne

15/ V jakých typech obcí se obligatorně zřizuje funkce tajemníka obce?
a)             v obcích nad 3 000 obyvatel
b)            v obcích s více jak 9 zastupiteli
c)             ve všech obcích s pověřeným obecním úřadem a v obcích s rozšířenou působností

16/ Může být tajemník obce členem politické strany?
a)             ano
b)             ne
c)             ano, ale nesmí zastávat žádnou funkci

17/ Jaká je podmínka zřízení výboru zastupitelstva pro národnostní menšiny?
a)             požadavek 25% žijící národnostní menšiny v obci
b)             usnesení dvou třetin zastupitelstva
c)             10% občanů obce, hlásících se k národnostní menšině

18/ Jaký je minimální počet členů výboru zastupitelstva obce?
a)             3
b)             5
c)             počet není určen

19/ Jak se jmenuje shromáždění, reprezentující část obce?
a)             osadní výbor
b)             výbor části obce
c)             shromáždění části obce

20/ Komise rady může vykonávat některé pravomoci
a)             samostatné působnosti
b)             přenesené působnosti
c)             přenesené i samostatné působnosti

Správné odpovědi:
1/a, 2/a, 3/b, 4/a, 5/b, 6/b, 7/a, 8/b, 9/a, 10/c, 11/c, 12/b, 13/b, 14/a, 15/c, 16/c, 17/c, 18/a, 19/a, 20/b

Hodnocení:
0–7 bodů/ Na studium komunální politiky byste měli nyní zaměřit svoji pozornost.
8–15 bodů/ Máte obstojné vědomosti o fungování Vaší obce.
16–20 bodů/ Vynikající výsledek, fungování samosprávy máte v malíčku.