Studijní nabídka CEVRO Institutu

13. října 2006 - Petr Kolář
13 Řij

   Nově otevřená vysoká škola CEVRO Institut nabízí v akademickém roce 2006/2007 dva studijní programy bakalářského typu studia: obor veřejná správa a obor politologie a mezinárodní vztahy. Oba obory je možné studovat standardní prezenční formou i individuální formou při zaměstnání. Přednášky a semináře v rámci standardního studia probíhají ve třech až čtyřech všedních dnech, řízené konzultace a semináře v rámci individuální formy pak jednou měsíčně ve třech po sobě jdoucích dnech (pátek, sobota, neděle). Posluchačům obou forem pak budou pedagogové k dispozici prostřednictvím osobních či emailových konzultací. Část výuky při zaměstnání se tak uskutečňuje moderní formou e-learn­ing.

Studijní program Právní specializace s oborem veřejná správa
  
Tento program je zaměřen na získání kompletních znalostí o veřejné správě, její organizaci a činnosti, o veřejných rozpočtech, včetně základního právního, politologického a ekonomického pojmového aparátu. Součástí studia je také získání znalostí z oboru sociologie a psychologie, potřebné pro pochopení a praktické zvládnutí vztahů mezi subjekty veřejné správy a jejími adresáty. Velký důraz je v oboru kladen na zvládnutí teorie a praxe správního procesu, včetně schopnosti prakticky rozhodovat ve veřejné správě, a to zejména na základě znalosti hmotně právní úpravy důležitých oblastí veřejné správy, správního práva a v potřebné míře i oborů práva soukromého.

Profilové předměty programu
• Ústavní právo a státověda
• Správní právo
• Finanční právo
• Evropské a mezinárodní právo
• Vývoj české veřejné správy
• Ekonomie
• Daňová teorie a politika
• Veřejné finance
• Veřejná prezentace a rétorika

Studijní program Politologie s oborem Politologie a mezinárodní vztahy
  
Program je profilován předměty, jež každého studenta seznámí s problematikou vývoje teoretického zkoumání politické sféry, s výzkumem a srovnáváním politických systémů, režimů a institucí, s analýzou hlavních aktérů mezinárodní politiky, se základními problémy soudobých mezinárodních vztahů, jakož i s moderními přístupy k prezentaci politických idejí, programů a osobností.

Profilové předměty programu

• Politologie
• Dějiny politického myšlení
• Komparativní politologie
• Teorie mezinárodních vztahů
• Český politický systém
• Volební studia
• Zahraniční politika a národní zájmy
• Diplomatické právo a praxe

Uplatnění absolventů
  
Absolventi studia CI najdou širokou škálu uplatnění svého vzdělání. V jejich profilaci jim pomohou povinné stáže v rámci třetího ročníku, zprostředkované školou. Uplatní se v institucích veřejné správy na všech úrovních, včetně evropské, a to ve funkcích volených, manažerských, referentských, analytických, v tiskových a PR odborech apod.

Informace pro zájemce o studium
  
Ke studiu je možné se přihlásit ještě během října a listopadu. Během října – konkrétně 3., 10., 17. , 24. a 31. října proběhnou dny otevřených dveří, kdy bude možné školu navštívit a diskutovat s pedagogy. První akademický rok 2006/7 pak začne 6. listopadu.