CEVRO Institut, o.p.s. se představuje

13. října 2006 - Ladislav Mrklas
13 Řij

   11. září 2006 byla rejstříkovým soudem po téměř ročních peripetiích zaregistrována obecně prospěšná společnost CEVRO Institut (dále jen CI), která je „dceřinou“ společností občanského sdružení CEVRO – Li­be­rál­ně­-kon­zer­va­tiv­ní akademie. V podtitulu loga CI stojí anglicky psaný text, který do češtiny můžeme volně přeložit jako vysoká škola politických studií. Tento podtitul vystihuje podstatu. CI totiž bude poskytovat především řádné akreditované vysokoškolské studium, zaměřené na všechny, kdo se už rozhodli nebo se právě rozhodují věnovat se politice či působit ve ­ve­řejné správě. Sloužit tomu budou dva akreditované bakalářské studijní obory – Veřejná správa a Politologie a mezinárodní vztahy.

 Vedení společnosti
  
Stejně jako každá jiná o. p. s. bude i CI mít ve svém čele správní radu. Historicky prvními členy správní rady byli jmenováni: současný ministr vnitra, místopředseda ODS a také předseda CEVRO Ivan Langer, který bude působit v roli jejího předsedy, psycholog a místopředseda CEVRO Jiří Frgal a konečně politolog a ředitel CEVRO Ladislav Mrklas. Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada, skládající se ze současného náměstka ministra vnitra, právníka Zdeňka Zajíčka, který je jejím předsedou, odborníka na politický marketing Marka Buchty a ředitele Občanského institutu Roman Jocha.
   Ředitelkou, stojící v čele výkonného aparátu CI, byla jmenována právnička Markéta Štalmachová. Tato dáma s dlouholetými zkušenostmi s fungováním soukromého vysokého školství se výrazně zasloužila o zdárný průběh akreditace i další kroky vedoucí ke vzniku CI.

Rektor a prorektor
  
Vedle výkonné složky bude mít nová vysoká škola také akademické orgány v čele s rektorem. Historicky prvním rektorem CEVRO Institutu byl 18. září jmenován první profesor politologie na pražské Univerzitě Karlově a dlouholetý spolupracovník CEVRO Miroslav Novák. Právě on bude i odborným garantem studijního programu Politologie a mezinárodní vztahy. Prorektorem byl ve stejný den jmenován politolog a právník a dosud také koordinátor akademicko-analytické skupiny CEVRO Petr Kolář.

Akademický sbor
  
Nová vysoká škola chce od počátku budovat vyvážený akademický sbor, ve kterém se snoubí zkušenost renomovaných profesorů a docentů s dynamičností mladých odborných asistentů. Mezi nejvýraznější akademické osobnosti CI nepochybně patří bývalý děkan Právnické fakulty UK a nejpřednější odborník na správní právo profesor Dušan Hendrych, který je odborným garantem studijního programu Veřejná správa. Po jeho boku pak stane další nestor české právní vědy profesor František Zoulík, působící i na Právnické fakultě UK. Dalšími významnými akademickými tituláři z oblasti právní vědy, kteří svá jména spojili s CI, jsou doc. Ilona Bažantová, doc. Alena Macková a doc. Vojtěch Šimíček. Docenty v oborech politologie a mezinárodních vztahů jsou také Petr Robejšek, Petr Drulák a Miroslav Mareš. Mezi dalšími docenty, kteří budou působit na CI, patří filosof a sociolog Milan Sláma, ekonom Josef Šíma či historik Milan ­Hla­vačka.
   Mezi jmény odborných asistentů pak najdeme další špičkové experty ve společenských vědách. Velká většina z nich již v minulosti přednášela na Li­be­rá­lně­-kon­zer­va­tiv­ní akademii či jinak participovala na vzdělávacích a publikačních aktivitách CEVRO. Drtivá většina z nich působí na dalších domácích i zahraničních univerzitách, pravidelně publikují v odborném tisku a jsou autory řady knih a učebnic.

Rektor CEVRO Insitutu prof. Miroslav Novák
Rektor CEVRO Institutu prof. Miroslav Novák

CEVRO institut sídlí ve zrekonstruované Měšťanské besedě
CEVRO institut sídlí ve zrekonstruované Měšťanské besedě.